กองสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงานภายใน

สำนักสถานประกอบพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กองแบบแผน
กองวิศวกรรมการแพทย์
กองสนับสนุนสุขภาพภาพประชาชน
กองสุขศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
กองแผนงาน
กองสุขภาพระหว่างประเทศ
กองกฎหมาย
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
สำนักผู้เชียวชาญ
ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ