ขนาดอักษร

 

 
วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ”


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 004564 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560