ขนาดอักษร

 

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเมวลี จิโรจนนุกุล
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประวัติ : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เบอร์โทร : 085-8176771
อีเมล์ : amethyst_pink@hotmail.com

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 002687 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560