ขนาดอักษร

 

 
วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ”


เป้าหมาย

1. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ได้รับมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์

2. ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้และชุมชนจัดการสุขภาพ เพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน

3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการแพทย์ในระดับนานาชาติ


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 018420 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560