หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลรับราชการการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการการอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้คัดเลือกเพื่อบรรจุคู่มือกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมฯหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรหลักเกณฑ์การสรรหาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลประเมินผลงาน