ตรวจประเมิน โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ อาคาร ร4 พัน1 เพื่อเปิดเป็น โรงพยาบาลสนาม