ตรวจประเมิน โรงพยาบาลสนาม ณ อาคารสนามแบดบินตัน 600 ที่นั่ง สนามกี่ฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์