ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน จำนวน 5 รายการ 1