จัดอบรม Antigen Test Kit (ATK) ให้กับเจ้าหน้าที่ ศบส.3