ติดตามการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. การใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง จังหวัดชัยนาท