ติดตามการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. การใช้ชุดตรวจ ANTIGEN TEST KIT (ATK) ด้วยตนเอง จังหวัดอุทัยธานี