มอบชุดตรวจ COVID-19 (ATK) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน อสม. จังหวัดอุทัยธานี และชัยนาท