ลงพื้นที่ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุนระบบมาตรฐานบริการด้านการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์