สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ตามแผนการตรวจสอบวิศวกรรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงพยาบาลไพสาลี จังหวัดนครสวรรค์