ร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประกวดราคางานจ้างก่อสร้างลิฟต์พยาบาลและโดยสารขนาดบรรทุก 1,000 กิโลกรัม ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพร้าโรงพยาบาลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท