ลงพื้นที่สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ระบบน้ำประปา และซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์