ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำในการขายทอดตลาด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์