เข้าร่วมการอบรม Inational Surveyor ผู้เยี่ยมสำรวจตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1