มอบวัสดุอุปกรณ์แก่ อสม. และประชาชนในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย