ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ในวาระครบรอบปีที่ 20 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 20 ปี