นายเเพทย์ภานุวัตน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจเยี่ยมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 และ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์