ศบส.3 จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบออนไลน์