ประกาศเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2566 1