เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและมาตรการป้องกันการทุจริต (OIT) ระดับหน่วยงาน ตาม QR Code หรือ https://shorturl.asia/LBJXG