ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 เรื่อง อัตราค่าห้องประชุม และค่าบริการอื่นๆ ห้องประชุม