คู่มือกฏกระทรวงตามพระราชบัญญัติควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยนช์ได้ คู่มือกฏกระทรวงตามพระราชบัญญัติควบคุม