วันที่ 8 กันยายน 2566 ศบส.3 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ห้องประชุมเมืองภูมิ ชั้น 3 โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร