วันที่ 4 - 8 กันยายน 2566 ศบส.3 เข้าดำเนินการทดสอบ/สอบเทียบ เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลภาครัฐ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท