วันที่ 6 - 8 กันยายน 2566 ศบส.3 เข้าดำเนินการตรวสอบวิศวกรรมความปลอดภัย ให้กับสถานพยาบาลภาครัฐ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร