ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไม่เกิน 5,000 บ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไม่เกิน 5,000 บ