วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ศบส.3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง พร้อมกำหนดของเขตงาน ณ โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี