วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2567 ศบส.3 ดำเนินการตรวสอบวิศวกรรมความปลอดภัย ให้กับโรงพยาบาลบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 12-14 มิถุนายน 2567