วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ศบส.3 จัดการประชุมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3