วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 นำโดย นายทรงยศ ศรีทองคง ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ส่งมอบแอลกอฮอล์ ผ้าและยางยืด ให้กับชมรม อสม. ระดับจังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. ในการเฝ้าระวังป้องกันโรค Covid-19 ในพื้นที่ ซึ่งเป็นด่านหน้าในการเฝ้าระวังป้องกันโรค Covid-19 อย่างดีเยี่ยม ส่งมอบ