20 พฤษภาคม 2563 นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการกองแบบแผน นายสมชาย อินทร์เนียม ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ นายทรงยศ ศรีทองคง ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 ในการให้คำแนะนำการปรับปรุงห้อง Cohort Ward และปรับปรุงห้องแยกโรคที่แพร่กระจายเชื้อทางอากาศแบบประยุกต์ และติดตามงานก่อสร้างผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลอุทัยธานี