ติดตามการดำเนินงานการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ณ โรงพยาบาลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์