ติดตามการดำเนินงานการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ณ ศาลาประชาคมอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์